fbpx Skip to main content

Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN CityCubes – Versie dd. 24 maart 2020

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van CityCubes;

CityCubes: een  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Vekestraat 13 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0848.387.536  (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Diensten: alle door CityCubes verleende diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden;

Klant: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst ondertekent of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of volmacht drager de Overeenkomst ondertekent;

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de Klant en CityCubes (i.e. e-mail, bestelbon, offerte, gelijkaardig document of overeenkomst ).

 1. Aanvaarding Algemene Voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden Klant
  • De op het moment van de offerte van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van CityCubes zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst, Diensten en facturen tussen CityCubes en de Klant.
  • Indien er een Overeenkomst bestaat tussen de Klant en CityCubes, en er sprake is van strijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, heeft de Overeenkomst wat betreft de bepalingen die erin zijn opgenomen voorrang. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk bij Overeenkomst van wordt afgeweken.
 2. Offertes
  • De door CityCubes uitgeschreven offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen of vergissingen en binden de Klant of CityCubes niet tot de schriftelijke bevestiging van CityCubes op de offerte of het opmaken door CityCubes van een bestelbon.
  • De door CityCubes uitgeschreven offertes zijn ondeelbaar, en de meest recente offerte vervangt de vorige versies.
  • Als de offerte geen uitdrukkelijke geldigheidstermijn bevat, is de offerte geldig tot 1 maand na datum van uitgifte door CityCubes.
 3. Voorschot
  • Voor elke bestelling dient een voorschot van 50% van het totale geoffreerde bedrag te worden betaald.
  • CityCubes behoudt het recht de aanvang van de diensten op te schorten zolang dit voorschot niet betaald is en zonder dat CityCubes voor eventuele nadelige gevolgen hiervan aansprakelijk kan worden gesteld.
  • Indien het voorschot nog niet volledig betaald is op het moment van levering, wordt het totale bedrag van de bestelling opeisbaar bij levering of plaatsing. Bij bestelde goederen wordt in dit geval het totale bedrag van deze bestelling gefactureerd van zodra de goederen afhaalbaar of leverbaar zijn.
  • Bij goederen of installaties die niet geplaatst of geleverd kunnen worden door omstandigheden waarvan de verantwoordelijkheid niet bij CityCubes ligt (praktische omstandigheden, vergunning niet in orde, voorschotfactuur niet betaald, annulatie of uitstel van het evenement…) wordt het saldo van het totale bedrag van de bestelling gefactureerd door CityCubes aan de Klant.
 4. Diensten
  • De door CityCubes verleende Diensten kunnen mits schriftelijk akkoord worden gewijzigd. CityCubes zal de in de Overeenkomst beschreven Diensten blijven uitvoeren, totdat een eventuele afwijking schriftelijk is overeengekomen. CityCubes en de klant zullen te goeder trouw samenwerken om de wijzigingen aan de Overeenkomst te implementeren.
  • De door CityCubes opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding.
 5. Prijs
  • De Klant verbindt zich om de betalingsmodaliteiten, zoals uiteengezet in de Overeenkomst, na te leven.
  • Tenzij anders overeengekomen worden alle redelijke kosten die door CityCubes worden gemaakt, terugbetaald door de klant conform de Overeenkomst.
 6. Betaling
  • De facturen van CityCubes aan de Klant zijn betaalbaar uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
  • Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde Diensten zijn integraal ten laste van de Klant.
  • In geval van gehele of gedeeltelijke niet – betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt.
  • Elke laattijdige betaling door de Klant geeft CityCubes tevens het recht om een administratieve kost van tien (10)% van het factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro. Deze administratieve kost blijft verschuldigd bij (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom.
  • Bovendien zullen bij laattijdige betaling van een factuur alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, en zal CityCubes de levering van Diensten aan de Klant kunnen opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de Klant worden gedragen.
  • Het gebrek aan protest per aangetekende brief van een factuur binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten in.
  • Geleverde goederen blijven eigendom van CityCubes, zelfs indien gefactureerd aan de Klant, tot volledige betaling van hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.
 7. Duur en beëindiging
  • De Overeenkomst eindigt bij voltooiing van de Diensten, behoudens indien de Overeenkomst een specifieke einddatum bevat.
  • CityCubes heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, (ii) bij staking van betaling, (de aanvraag van) een faillissement door de Klant of indien de voorwaarden voor de toepassing van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen zijn vervuld, (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant of (iv) indien de controle over de Klant wijzigt. In geval van ontbinding behoudt CityCubes zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die CityCubes heeft geleden door deze ontbinding en worden alle vorderingen van CityCubes op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Aanvaarding
  • De Klant aanvaardt de Diensten van CityCubes, zoals vastgelegd in de Overeenkomst, en met de daarin opgenomen vereisten.
  • De Klant brengt CityCubes onmiddellijk, zijnde binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte indien de Diensten niet zouden overeenstemmen met de inhoud van de Overeenkomst, bij gebreke waaraan de Dienst als aanvaard wordt beschouwd.
 9. Annulatie
  • De Klant kan een bestelling enkel annuleren in geval het evenement niet doorgaat en dient dit onverwijld schriftelijk te communiceren aan CityCubes.
  • In dergelijk geval is CityCubes gerechtigd op een vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en minimaal een forfaitaire schadevergoeding van 20% onverminderd het recht van CityCubes om haar schade in concreto te begroten. Deze vergoeding kan CityCubes in voorkomend geval verrekenen met het betaalde voorschot.
 10. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van CityCubes is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de geleverde Diensten, zonder dat dit 50.000 EUR per schadegeval kan overschrijden.
  • De aansprakelijkheid van CityCubes is uitgesloten voor gevolgschade, indirecte schade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.
  • CityCubes is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor welke schade dan ook, daarin begrepen grove of opzettelijke fouten, begaan door haar werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of derden in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
  • Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Citycubes vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
  • De Klant is verantwoordelijk voor de naleving door haar personeel van de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
  • De Klant is verantwoordelijk bij schade aan de installaties, of voor diefstal van de onderdelen ervan. De Klant vrijwaart CityCubes voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden gesteld.
  • De Klant is verantwoordelijk voor de openbare nutsvoorzieningen (o.m. gas-, water-, elektriciteit, telefoon- en tv-kabels of leidingen) of de installaties van derden (o.m. alarminstallaties) die beschadigd kunnen worden. De Klant dient de betrokken leveranciers op voorhand schriftelijk te verwittigen en indien nodig maatregelen te treffen zoals bijv. het verplaatsen van de nutsvoorzieningen of installaties. Alle eventuele veroorzaakte kosten door schade aan deze voorzieningen of installaties van derden, of alle andere daaruit voortspruitende kosten zijn steeds volledig ten laste van de Klant. De Klant vrijwaart CityCubes voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden gesteld.
 11. Kennisgeving

Alle kennisgevingen in verband met de Overeenkomst gebeuren schriftelijk en worden afgeleverd aan de partijen en adressen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

 1. Onderaanneming

CityCubes behoudt zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst toe te vertrouwen aan een onderaannemer.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot designs, logo’s, ontwerp, tekeningen, etc.) blijven te allen tijde eigendom van CityCubes.  Het is niet toegestaan om de naam, logo’s of merken van CityCubes te gebruiken zonder voorafgaande toestemming.

 1. Overmacht
  • CityCubes of de Klant bevinden zich in een situatie van overmacht indien een van hen zich in een tijdelijke of definitieve onmogelijkheid bevindt om de aangegane verbintenissen onder de Overeenkomst na te komen omwillen van een vreemde oorzaak die niet toe te rekenen is aan diezelfde partij en die niet voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst. Voorbeelden van Overmacht (niet-limitatief), voor zover zij onder bovenstaande definitie vallen, zijn stakingen, brand, oorlogen, militaire operaties, acties of omissies van de overheid, natuurrampen, nationale en lokale noodgevallen. Ook besmettelijke ziektes of terroristische dreigingen kunnen overmacht uitmaken voor zover er een schriftelijk verbod werd uitgevaardigd door een officiële overheidsinstantie waardoor het onmogelijk is om de verbintenissen onder de Overeenkomst uit te voeren.
  • De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de situatie van overmacht en zal hierbij aangeven of het een tijdelijke of een definitieve overmacht betreft. In het geval van een tijdelijke overmacht is de partij die zich op overmacht beroept gerechtigd om de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt. Deze partij zal haar contractspartij zo spoedig mogelijk informeren (i) indien een einde kwam aan de situatie van overmacht en de verbintenissen onder de Overeenkomst hervat kunnen worden, of (ii) indien de tijdelijke overmacht definitief werd, met als gevolg dat zij de Overeenkomst zal beëindigen. Zowel in geval van tijdelijke overmacht gedurende de opgeschorte periode, als in geval van beëindiging omwille van definitieve overmacht, zal de partij die zich op overmacht beroept geen enkele schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd zijn. Door CityCubes reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties moeten wel vergoed worden, ook in overmachtssituaties.
  • CityCubes is niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst die is veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke macht van CityCubes liggen. CityCubes behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen).

 1. Eenzijdige wijziging algemene voorwaarden

CityCubes behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.